Save Hosting

บริการจัดทำเว็บไซต์ทุกรูปแบบ
Email: dd2u@msn.com สายด่วน : 085-652-2997

เอกสารการจดทะเบียนโดเมน

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .AC.TH

เอกสาร : หนังสือจัดตั้งโรงเรียน

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้ ให้ทางโรงเรียนปฏิบัติ ดังนี้
 

 • ออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด
 • ที่ตั้งของโรงเรียน
 • หนังสือรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม (พร้อมทั้งประทับตรา และเซนต์รับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน)

 

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .CO.TH

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่หนึ่ง, คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร

 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
 • หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น

 

 1. องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  1. หนังสือรับรองบริษัท
   หรือ ใบ ทค.0401, ใบพค.0401 (ทะเบียนการค้า)
   หรือ ใบภ.พ.20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
   • รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
   • รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH

 

แบบที่สอง, คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ

 

 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
 • องค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น

 

 

 1. เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน เครื่องหมายบริการ ที่ถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
 2. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัท ในประเทศไทย
  1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
   • รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
   • รับรองการอนุญาตใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH

 

 

หมายเหตุ กรุณาจัดส่งเอกสารหลังจากกรอกและส่งแบบฟอร์ม

 

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .GO.TH

 

เอกสาร :
หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ

 

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .IN.TH

 

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้ 2 แบบ

 
แบบที่หนึ่ง, จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร
หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม), ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

 
แบบที่สอง, จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป)
สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

 

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .MI.TH

 

หนังสือรับรองจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้
สำหรับแบบฟอร์มและวิธีการขอหนังสือรับรองจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถอ่านได้ที่ http://web.schq.mi.th/mi.th

 

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .NET.TH

 

สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .OR.TH

 

เอกสาร :
หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

 
กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

 

 ออกแบบเว็บ ตามธุรกิจ


web application เพิ่มเติม
 
Web Programming
ราคา
Web Programming
ราคา
  1. About us
500
  11. Guest Book / ระบบสมุดเยี่ยม
2,000
  2. Contact Us
800
  12. บทความ / ความรู้
2,000
  3. Contact Form
1,500
  13. Promote Web / โปรโมเว็บ
2,500
  4. Photo Gallery / ภาพกิจกรรม
3,000
  14. Text Edition
2,500
  5. FAQ / ระบบติดต่อกลับบริษัท
2,000
  15. ระบบจอง Package Tour
2,500
  6. Online Poll
2,000
  16. ระบบจองห้องพัก
2,500
  7. Event
2,000
  17. Shopping Cart / ระบบซื้อขาย
4,300
  8. News / ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
2,000
  18. Online Payment
4,500
  9. Home Page ( หน้าแรก )
2,000
  19. Home Catalog
5,000
  10. Web board / ระบบเว็บบอร์ด
3,000
  20. Package Tour
5,000
  21. Product Catalog
5,000
  22. Service Catalog
5,000
  23. Tracking Point
6,500
  24. ระบบ Stock สินค้า
8,000
  25. Newsletter
8,500
  26. Magazine Online
10,000
  27. ระบบสมาชิก
3,000
  28. ระบบเก็บข้อมูลพนักงาน
2,500
  29. ระบบส่งเมล์
2,000
  30. Room Catalog
5,000
  31. ระบบโฆษณา Banner
3,000
  32. ระบบนับจำนวนผู้เข้าชม
2,000
  33. ระบบรับสมัครงาน
5,000
  34. ระบบแบบสอบถามออนไลน์
3,000
  35. โปรแกรม Promotion
2,000
  36. ระบบผู้ดูแลระบบ / admin
8,0001. Standard Web ทำเว็บ พิเศษ 7,500 (ราคาปรกติ 10,000 บาท)
- Domain + WebHosting ฟรี 1 ปี
- ฟอร์มติดต่อ ทาง E-mail ให้
- จัดทำเว็บ ใช้งานได้ใน 7 วัน
- ทำเว็บ ด้วยความรวดเร็ว

รายละเอียด

2. Business Web ทำเว็บ พิเศษ 15,000 (ราคาปรกติ 20,000 บาท)
- มีระบบ Admin สามารถแก้ไขข้อมูลผ่านหน้าเว็บได้เอง
- มีระบบเว็บบอร์ดสามารถโต้ตอบ โพสต์กระทู้ได้
- มีระบบแสดงสินค้า (Product) ใส่รูปได้ไม่จำกัด

รายละเอียด

3. E-commerce Web ทำเว็บ พิเศษ 25,000 (ราคาปรกติ 35,000 บาท)
- Domain + Web Hosting  ฟรี 1 ปี
- มีระบบ Admin สามารถแก้ไขข้อมูลผ่านหน้าเว็บได้เอง
- มีระบบเว็บบอร์ดสามารถโต้ตอบ โพสต์กระทู้ได้
- มีระบบสั่งซื้อสินค้า (E-commerce)

รายละเอียดผลงานของเราที่ผ่านมา

baanthongthin.net

bandek.info

bankawee.com

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง

d-millionaire.com

donpao.go.th


Follow Us

ผลงานของเรา

ผลงานของเราที่ผ่านมา

Web Demo
@ เว็บไซต์โรงเรียน
     Login:admin Pass:123456


Our Customers

baanthongthin.com
baanthongthin.net
bandek.info
bankawee.com
banpakjai.com
buycyberstuff.com
changkerng.go.th
choknumchai.com
coin2join.com
d-millionaire.com
daocarrent.com
dmaxhome.com
donpao.go.th
dusongyowlocal.org
football-make-money.com
hsp-mj.com
hugmaechaem.org
khomloymaker.com
kidsmethailand.com
langa.go.th
langa.org
lannathailandandhouse.com
lannathaitrade.net
lumphaya.org
maechaemlpc.com
maelan.org
maethacity.org
mahachok.com
manangyong.go.th
mylovecollagen.com
nakhonnueangkhet.go.th
opihosting.com
pabong.go.th
paplu.go.th
patan.go.th
sala10mu.com
sala10mulanna.com
sanlocal.go.th
savehosting.net
siamlanna.net
siamricethaicookery.com
skylanternsthailand.com
soeyping.com
sriwichai.net
sriwichai.org
suppiboontour.com
thaibizzone.com
thaitradepoint.biz
the-appstory.com